مرتضی مستمند

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

گزارش تحلیلی عملکرد صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

15 ماه سابقه کارشناس تسهیلات و وصول مطالبات