مرتضی مستمند

آموزش غیر حضوری

آموزش غیرحضوری

آموزش در هر حیطه ای، چه در حوزه کسب و کار و چه در حوزه فردی باعث توانمند شدن بیشتر سازمان ها و افراد می گردد. در حوزه آموزش مطالب مورد نیاز به زبان ساده و با قدرت انتقال بالا به مخاطبین منتقل می شود. این مطالب مخاطب را به ابزاری مجهز می کند که اگر گام به گام و پیوسته پیاده سازی شود می تواند کسب و کار او را دچار تحول کند و در نهایت منجر به بهبود مورد انتظار گردد.

Education graduate mortarboard blue hat on textbook with formula equation mathematics Photo | Premium Download

آموزش های غیرحضوری طراحی شده در حوزه های ذیل به علاقمندان ارائه می گردد:

 1. اصول و مبانی مدیریت
 2. اصول سازماندهی پیشرفته
 3. مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 4. اصول تصمیم‌گیری و روش‌های حل مساله
 5. مدیریت زمان
 6. توسعه تیم و کار تیمی در سازمان
 7. آشنایی با مدیریت استراتژی
 8. کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک
 9. کارگاه جاری سازی استراتژی
 10. تحلیل محیط کسب و کار
 11. آشنایی با مدلهای کسب و کار(BP)
 12. مفاهیم رضایت مشتری
 13. آشنایی با مفاهیم تفکر سیستمی
 14. اصول تهیه گزارش توجیهی طرح‌ها
 15. مدیریت منابع انسانی مقدماتی
 16. انگیزش کارکنان
 17. ارتباطات مؤثر انسانی و مربیگری