مرتضی مستمند

کارگاه حضوری

کارگاه حضوری

پیش از هر چیز خوب است فلسفۀ یک کارگاه آموزشی را درک کنیم. به طور کلی، یک کارگاه آموزشی با این هدف طراحی و برگزار می شود که محتوای آموزشی مختصر و مفیدی را در مدتی کوتاه به فراگیران آموزش دهد. بنابراین، کارگاه آموزشی از نظر طبقه بندی جزو دوره های آموزشی کوتاه مدت به شمار می آید. نکته ی دیگر این است که در کارگاه های آموزشی معمولاً تبادل اطلاعات میان تعداد محدودی از شرکت کنندگان صورت می گیرد. یکی از ویژگی های اصلی کارگاه آموزشی این است که در آن مفاهیم نظری با فعالیت های عملی همراه می شوند و دستاورد این همراهی یادگیری کاربردی مفاهیم آموزشی توسط هر یک از شرکت کنندگان است.

یک کارگاه آموزشی نیازمند برنامه ریزی است. از آنجا که هر کارگاه آموزشی معمولاً یک دورۀ مشخص و مستقل از آموزش را در بر می گیرد، برگزاری یک کارگاه آموزشی به صورت اثر بخش، نیازمند رعایت اصول علمی و پیمودن مراحل برنامه ریزی به طور کامل است. تمامی فعالیت های پیش از برگزاری هر کارگاه آموزشی در دو بخش قابل دسته بندی هستند: نخست، برنامه ریزی آموزشی؛ دوم، برنامه ریزی درسی.

خوب است که بدانیم برنامه ریزی آموزشی به نوبه ی خود دارای مراحلی است. هر دوره آموزشی از جمله کارگاه آموزشی، سه مرحله ی کلی را در بر می گیرد: طراحی، اجرا و ارزشیابی. طراحی برنامه ی کارگاه آموزشی نیازمند تصمیم گیری و انجام اقدام مناسب در ارتباط با عناصر آموزشی و چگونگی ارتباط عناصر با یکدیگر است. مجموعه اقداماتی که باید در خصوص عناصر برنامه درسی و آموزشی یک کارگاه صورت گیرند، عبارتند از: تشخیص نیازها، تعیین هدف و انتخاب و سازماندهی محتوا. باید بدانیم نیاز سنجی، مقدم بر انتخاب هدف های آموزش است زیرا نوع آموزش بر حسب نیازهای شرکت کنندگان در دوره تعیین می شود. در مرحله ی اجرا، آنچه از پیش تصمیم گیری و طراحی شده و به صورت طرح درس دوره آموزشی و جدول زمان بندی کارگاه در آمده به اجرا در می آید.

تیم ما برگزاری کارگاه آموزشی حضوری کوتاه مدت و بلند مدت برای مخاطبان به منظور پیدا کردن راهکاری منطقی و اصولی در زمینۀ مسائل حرفه ای و مشکلات مورد نظر آنان و افزایش مهارت های شخصی آنان در مواجه با آنها است.

هدف نهایی طراحان کارگاه های تیم ما ایجاد شرایطی است که در آن شرکت کنندگان در کارگاه تصمیم بگیرند، برنامه طرح نمایند و تغییرات لازم را به صورت اولیه به وجود آورند و در ادامه با پیگیری روند مناسب به حالت ایده آل در ان مهارت که به آن نیاز دارند برسند و به مرور خود را توسعه دهند.

کارگاه های حضوری
کارگاه های حضوری

کارگاه های آموزشی طراحی شده در دو حوزه مهارت های کسب و کار و مهارت های توسعه و بهیود فردی طراحی شده است:

مهارت های کسب و کار:

 1. تدوین برنامه ریزی استراتژیک
 2. طراحی مدل کسب و کار
 3. نوشتن طرح مدل کسب و کار
 4. جاری سازی استراتژی های تدوین شده
 5. نگارش طرح توجیهی
 6. تفکر استراتزیک
 7. مبانی تولید محتوا
 8. فروش
 9. بازاریابی

مهارت های توسعه و بهبود فردی:

 1. مقابله با ترس و رفع خجولی
 2. اعتماد به نفس و عزت نفس
 3. فن بیان
 4. ارتباطات
 5. هدفگذاری
 6. حل تعارض
 7. تغذیه
 8. تندخوانی و تقویت حافظه
 9. مدیریت زمان
 10. خلاقیت